jobstories

Disclaimer

jobstories is bij de KvK geregistreerd onder nummer 30200175 en draagt btw-identificatienummer 814016650B01.

jobstories.radio wil je hartelijk welkom heten op jobstories.radio. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. jobstories.radio kan de inhoud van de website en disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door jobstories.radio zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

jobstories.radio zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. jobstories.radio is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website.

Handelingen die je op basis van deze website of de door jobstories.radio verstrekte informatie verricht, komen voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en jobstories.radio tot stand komen. Als je een klacht hebt, dan hoort jobstories.radio dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@jobstories.radio.

Je mag deze website gebruiken, maar je kan geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van jobstories.radio of die van licentiegevers. jobstories.radio behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@jobstories.radio aanvragen.

Mocht het zo zijn dat jobstories.radio per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het jobstories.radio weten via info@jobstories.radio. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat jobstories.radio verplicht is tot enige schadevergoeding.

jobstories.radio behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.