jobstories

Algemene voorwaarden

De activiteiten van “jobstories.radio” richten zich op het behulpzaam zijn bij het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. jobstories.radio brengt op een unieke wijze audio vacatures in beeld bij (potentieel) werkzoekenden en ondersteunt bij het maken van de content die de beleving van de audio vacature door de werkzoekende verhoogt.

Definities

1) “jobstories.radio”: is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sales Legends, gevestigd en kantoorhoudende te (3708 JE) Zeist aan Sparrenheuvel 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30200175.
2) “Werkzoekende”: ieder natuurlijk persoon die door jobstories.radio in contact wordt gebracht met de Opdrachtgever van jobstories.radio.
3) “Opdrachtgever”: ieder natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan Jobstories.radio verstrekt voor de dienstverlening en met wie jobstories.radio een overeenkomst aangaat.
4) “Opdrachtbevestiging”: bevestiging van de overeenkomst tussen jobstories.radio en Opdrachtgever, waarbij jobstories.radio de opdracht bevestigt voor het in beeld brengen van de audio audio vacature bij (potentieel) werkzoekenden en/of maken van de content die de beleving van de audio audio vacature door de werkzoekende verhoogt.
5) “Dienstverlening”: onder de Dienstverlening van jobstories.radio worden alle diensten verstaan die door jobstories.radio worden verleend, onder andere bestaande uit: aanbieden van een inlog waarmee Opdrachtgever eenvoudig audio vacatures online kan zetten, het maken van relevante content om de beleving van de audio vacature door de werkzoekende te verhogen.
6)”Credits”: het betaalmiddel waarmee Opdrachtgever diensten van jobstories.radio kan betalen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen jobstories.radio, Opdrachtgever, Werkzoekende en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
1.2. Deze Algemene voorwaarden hebben 1 december 2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door jobstories.radio uitgebrachte Algemene voorwaarden komen te vervallen.
1.3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van jobstories.radio schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij jobstories.radio de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
1.5. Deze Algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van jobstories.radio, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie jobstories.radio de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
1.6. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden dan wel Opdrachtbevestiging nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdrachtbevestiging en Algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
1.7. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen
1.8. Indien eenmaal op deze Algemene voorwaarden een Opdrachtbevestiging is aanvaard, worden bij het aangaan van een nieuwe Opdrachtbevestiging de voorwaarden stilzwijgend verlengd.

Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

2.1. Alle offertes en kostenopgaven van jobstories.radio zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
2.2. Een opdracht tussen jobstories.radio en Opdrachtgever komt onder meer op één van de navolgende wijzen en tijdstippen tot stand:
2.2.1. Nadat Opdrachtgever credits online heeft aangeschaft. Credits zijn in te zetten voor bijvoorbeeld maar niet uitsluitend plaatsing van audio vacature voor de periode van 60 dagen.
2.2.2. Diensten kunnen ook aangeboden worden tegen geldelijke betaling voor bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend het maken van content die de opdrachtgever in kan zetten om de beleving van de audio vacature door werkzoekende te verhogen.
2.3. Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3. Benodigde informatie en registratieplicht

3.1. Opdrachtgever dient jobstories.radio tijdig alle informatie te verstrekken, welke jobstories.radio naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door jobstories.radio verzocht.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan jobstories.radio verstrekte informatie.
3.4. Opdrachtgever dient jobstories.radio ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in artikel 3.1. bedoelde informatie. Bij gebreke hiervan kan jobstories.radio niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan op basis van foutieve en/of gewijzigde informatie.

Artikel 4. Vergoeding, Kosten en Betaling

4.1. De door de Opdrachtgever verschuldigde kosten aan jobstories.radio is afhankelijk van het aantal aangeschafte credits of anders overeengekomen bedrag.
4.2. Declaraties en correspondentie over de betaling van declaraties en over de uitkomsten van de werkzaamheden of diensten van jobstories.radio, zullen geacht worden de Opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de Opdrachtgever, zoals het door Opdrachtgever aan jobstories.radio is medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van adresgegevens en/of mailadressen direct door te geven aan jobstories.radio.
4.3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van jobstories.radio te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.4. Na het verstrijken van de in artikel 4.3. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan jobstories.radio de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
4.5. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door jobstories.radio niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is met een minimum van € 500,00 vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
4.6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in artikel 4.4. bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in artikel 4.5. bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4.7. Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij jobstories.radio zijn ingediend. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
4.8. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens bezwaren als in artikel 4.7. bedoeld.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. jobstories.radio is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van jobstories.radio.
5.2. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.
5.3. Ingeval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelen 6.1. en 6.2. is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens jobstories.radio meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan jobstories.radio kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens jobstories.radio in ieder geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor jobstories.radio aansprakelijk zou zijn.
5.4. Onverminderd het hierboven in artikelen 6.1. en 6.2. bepaalde is iedere aansprakelijkheid van jobstories.radio beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door jobstories.radio gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
5.5. Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 6.4. genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van jobstories.radio beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever wordt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van jobstories.radio aan de Opdrachtgever overgedragen. Alle rechten van jobstories.radio (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, auteursrechten, handelsmerkrechten, sui generis databaserechten, embleemrechten, beeldmerkrechten, titelrechten evenals andere commerciële rechten) blijven zonder beperking het (intellectuele) eigendom van jobstories.radio.
6.2. Alle materialen (inclusief de inhoud ervan) die door jobstories.radio worden gepubliceerd vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van jobstories.radio (auteursrechten, handelsmerkrechten en sui generis databaserechten), behalve de afzonderlijke elementen van die materialen en de inhoud ervan die door de Opdrachtgever of een derde is ontworpen en die reeds onder de intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever of van die derde vallen en die niet door jobstories.radio zijn gewijzigd/herzien.
6.3. Door de opdracht voor het publiceren van audio vacatures op het internet te plaatsen, erkent de Opdrachtgever dat jobstories.radio de producent van de database van die audio vacatures is en dat jobstories.radio het databaserecht op de audio vacatures van de Opdrachtgever heeft die door jobstories.radio in de database worden gepubliceerd.
6.4. De Opdrachtgever verleent jobstories.radio een licentie tot het gebruiken, reproduceren en communiceren aan derden van de gegevens/de inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam en andere tekens in het kader van de dienstverlening. Door de opdracht te plaatsen garandeert de Opdrachtgever dat hij alle noodzakelijke gebruiksrechten, auteursrechten en bijbehorende rechten heeft gekocht of anderszins heeft verworven die voor jobstories.radio nodig zijn om de dienstverlening te verlenen (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de publicatie van de gegevens en de inhoud van de Opdrachtgever op het Internet).
6.5 Opdrachtgever bepaalt de manieren van solliciteren. Dit kan een directe doorverwijzing zijn naar de website van de Opdrachtgever. Indien gekozen wordt voor het opsturen van audio, emailadressen, CV, Motivatie, afbeeldingen en overige gegevens, worden deze gegevens direct doorgestuurd naar het emailadres dat door de Opdrachtgever is aangegeven in het account.

Artikel 7. (Ethische) Gedragscode

7.1. jobstories.radio zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Werkzoekende discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Opdrachtgever en/of Werkzoekende.
7.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk om erop toe te zien dat de te publiceren inhoud aan de perswetgeving, de concurrentiewetgeving en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet.
7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle door de Opdrachtgever geplaatste gegevens. Opdrachtgever plaatst geen inhoud (tekst of beeld) die gezien kunnen worden als aanstootgevend, discriminerend of seksistisch.
7.4. jobstories.radio zal geen enkele medewerking verlenen aan het overtreden van enige wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van discriminatie, door Opdrachtgever bij het plaatsen van audio vacatures, en behoudt zich het recht voor audio vacatures te verwijderen, aan te passen, dan wel het Opdrachtgeversaccount direct te verwijderen, onverminderd enige andere rechten welke jobstories.radio op grond van de wet toekomen.

Artikel 8. Opdrachtgeversaccounts

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van jobstories.radio dient de Opdrachtgever een account aan te maken op de betreffende website, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.
8.2 jobstories.radio is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of het plaatsen van audio vacatures door de Opdrachtgever te verifiëren, weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen voor zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Opdrachtgever handelt in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of dat de Opdrachtgever in de audio vacatures tekst of beelden gebruikt die als racistisch, discriminerend of seksistisch beschouwd kunnen worden. jobstories.radio stelt Opdrachtgever op de hoogte, zonder in achtneming van een vooraankondiging
8.3 Het is mogelijk dat meerdere contactpersonen gebruik maken van hetzelfde account. Opdrachtgever stemt er mee in dat jobstories.radio gevrijwaard is van en schadeloos gesteld is voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtzaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria en kosten van advocaten), die voortvloeien uit het delen van deze gegevens tot het account van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat jobstories.radio niet aansprakelijk is voor de juistheid en volledigheid van de overige contactpersonen en de rechten die deze contactpersoon heeft door toegevoegd te zijn aan het account.
8.4 Een account wordt verwijderd nadat dit schriftelijk en/of per mail is bevestigd aan jobstories.radio. Overeenkomst wordt geacht tussen beide partijen per direct te zijn opgezegd.
8.5 Opdrachtgever heeft na opzegging en/of verwijdering van het account geen recht meer op openstaande credits, er vindt ook geen restitutie plaats. Audio vacatures die online staan worden verwijderd. Aan openstaande betalingsverplichtingen moeten nog worden voldaan.
8.6 jobstories.radio is gerechtigd het wachtwoord van het account aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van jobstories.radio.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht en Bescherming Persoonsgegevens

9.1. Partrijen zullen over en weer alle maatregelen treffen om zowel tijdens als na beëindiging van de Opdrachtbevestiging/dienstverlening geheimhouding te waarborgen van alle gegevens welke in samenhang met de Opdrachtbevestiging/dienstverlening ter kennis van haar, haar medewerkers of van derden van wie zij zich bediend, beschikbaar komen en waarvan deze Partij weet of kan begrijpen dat zij vertrouwelijk zijn.
9.2. Partijen zijn gehouden tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht(bevestiging) van elkaar hebben verkregen. De geheimhoudingsplicht rust zowel op de Partijen zelf als personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van een Partij.
9.3. Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over de Werkzoekende. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over Werkzoekende is strikt vertrouwelijk.
9.4. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.5. Als jobstories.radio op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van jobstories.radio om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen indien deze de hoogte van voornoemde boete overschrijdt.

Artikel 10 Toepasselijk recht

101.1. Op deze Algemene voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht(bevestiging) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden bericht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij jobstories.radio er de voorkeur aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaat van vestiging van Opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

Artikel 11. Acceptatie van Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Opdrachtgever verklaart door middel van acceptatie van deze Algemene voorwaarden dat jobstories.radio hem/haar een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden om van deze Algemene voorwaarden kennis te nemen.